ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2562 รุ่นที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2562
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่


แบบยืนยันเข้าร่วมการอบรม รุ่นที่ 5

**หมายเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดแบบยืนยันการเข้าอบรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 มิถุนายน 2562**