ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติให้นโยบายเจตจำนงการป้องกันการทุจริต

การประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้มอบนโยบายการดำเนินงานขององค์กรภายใต้การมีคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งการป้องกันการทุจริตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป