คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2562

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2562
หลักสูตรการพัฒนาชีวิตด้วยจิตจริยธรรม
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

นำค่านิยมองค์กรของสถาบัน คือ (PERFECT) โดยนำค่านิยม 1 ใน 7 ตัว มาจัดเป็นหัวข้อในการฝึกอบรม คือ คำว่า จริยธรรม (Ethics) หมายถึง การดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมายและมาตรฐานจริยธรรมของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายใต้สถาบันเป็นที่ยอมรับ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ จึงขออนุมัติจัดจ้างบุคคลเพื่อเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดอบรมภายในองค์กร (In-house Training) จำนวน 1 หลักสูตร หัวข้อการพัฒนาชีวิตด้วยจิตจริยธรรม ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก และศึกษาดูงานที่ ภูกะเหรี่ยง หมู่บ้านศีล 5

พิธีเปิดโดย นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

can not download this image

และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อ.สัตกร วงศ์สงคราม

can not download this image can not download this image

ศึกษาดูงานที่ ภูกะเหรี่ยง หมู่บ้านศีล 5

can not download this image can not download this image