ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต