เกือบทศวรรษวาระแห่งชาติด้านวัคซีน สวช.ผนึกกำลังเครือข่ายฯ ขับเคลื่อนพัฒนาวัคซีนในประเทศ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีน พ.ศ. 2554-2562 พร้อมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ 
>>>เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (1 ก.ค. 62) ที่โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้วาระแห่งชาติ ด้านวัคซีน พ.ศ. 2554-2562 พร้อมด้วย ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ ผู้จัดการสำนักบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา
>>>นพ.นคร กล่าวว่า โครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีน ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อเร่งรัดการพัฒนางานให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีนและสามารถพึ่งตนเองได้ ที่ผ่านมาต้องขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายฯ ที่ได้ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและตัวชี้วัด การประชุมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสดี ที่สถาบันและหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนได้มาประชุมร่วมกัน เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานด้านวัคซีน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา
ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศต่อไป
>>>โครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีน พ.ศ. 2554-2562 นั้นได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 เน้นการส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย พัฒนา การผลิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 8 หน่วยงาน 10 โครงการ ปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการสำเร็จตามตัวชี้วัด 2 โครงการ คือ โครงการจัดเตรียมคลังเก็บวัคมาตรฐานของภูมิภาค โดยสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันโรคอกรนชนิดไร้เซลล์ 
โดย บริษัทไบโอเนท-เอเชีย จำกัด โดยเป็นการต่อยอดการผลิตวัคซีนตั้งแต่ต้นน้ำที่รับการถ่ายทอดจาก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการอื่น ๆ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้แก่ 1. โครงการเตรียมความพร้อมโรงงานเตรียมความพร้อมโรงงานผลิตวัคซีนระดับ
กึ่งอุตสาหกรรมมาตรฐาน GMP โดย โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (NBF) สำนักสวนอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2. โครงการพัฒนาการผลิตวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี โดยศูนย์วิจัยพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล 3. โครงการผลิตวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี โดย องค์การเภสัชกรรม 4. โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกสู่ระดับอุตสาหกรรมในประเทศ โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและศูนย์วิจัยพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล 
5. โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์เพื่องานวิจัยและพัฒนาวัคซีน 5.1 โครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนาวัคซีน โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ 5.2 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ชีวทรัพยากรทางการแพทย์แห่งชาติ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวัคซีนและ 7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบ โดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
>>>นับเป็นความภาคภูมิใจและความสำเร็จที่แท้จริงจากความร่วมมือของเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ
อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงด้านวัคซีนและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนได้ในอนาคต

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ภาพ : ธนศักดิ์ สุริยาทรงศักดิ์ 
วันที่ : 1/07/62