สวช. จัดประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ

>>>เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดประชุมวิชาการ “ภายใต้เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ ” International networks & Opportunity to QA System
โดย ดร.สุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะประธานกรรมการเครือข่ายฯ กล่าวเปิดงาน และ ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ ผู้จัดการสำนักบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การประชุม เพื่อทราบข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุที่เป็นปัจจุบัน ผู้เข้าประชุมเป็นบุคลากรในหน่วยงานเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 11 หน่วยงาน ทั้งด้านการวิจัยพัฒนา การประกันและควบคุมคุณภาพ การผลิต และมหาวิทยาลัย รวม 70 คน การบรรยายประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Update global networks, Data Integrity for successful vaccine production และ Threat & Opportunity to QA system of vaccine and biological products จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ
>>>ดร.สุภาพร ประธานเครือข่าย กล่าวว่า การประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุ มีการประชุมครั้งแรก ตั้งแต่ปี 2558 ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติและหน่วยงานเครือข่าย เป็นระยะเวลาหลายปี ขอขอบคุณสถาบันวัคซีนแห่งชาติที่ให้ความสำคัญในเรื่องการให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเครือข่าย เครือข่ายของเรามีสมาชิกที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานควบคุมกำกับภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยงานผู้ผลิตในประเทศของทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานภาคมหาวิทยาลัยและอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ การจัดประชุมจะช่วยสร้างความเข้มแข็ง ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้เครือข่ายนี้ 
อนึ่งองค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมคุณภาพและได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินหน่วยงานควบคุมกำกับของรัฐ เป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกดำเนินการ เพื่อให้แต่ละประเทศมีมาตรฐานการควบคุมกำกับเดียวกัน การประเมินหน่วยงานควบคุมกำกับของรัฐโดยองค์การอนามัยโลก เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแนวทางนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานควบคุมกำกับของรัฐให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันที่ : 22/07/62
ภาพ : ธนศักดิ์ สุริยาทรงศักดิ์