ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562