ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน โครงการจ้างผลิตวิดีทัศน์เผยแพร่ประวัติและผลงานของผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน โครงการจ้างผลิตวิดีทัศน์เผยแพร่ประวัติและผลงานของผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ