รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเพื่อดำเนินโครงการวิจัยพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 1

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเพื่อดำเนินโครงการวิจัยพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 1