ครบรอบ 7 ปี การก่อตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (พ.ศ.2555-2562)ครบรอบ 7 ปี การก่อตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (พ.ศ.2555-2562)

ครบรอบ 7 ปี การก่อตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (พ.ศ.2555-2562)
>>>เมื่อเวลา 09.59 น.วันนี้ (9/08/62) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดงานครบรอบ 7 ปี การก่อตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดยมีนายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงบทบาทของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วม ภายในงานมีพิธีทางศาสนา และเทศนาธรรมเรื่อง ฆราวาสธรรม คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทางโลก ประกอบด้วยธรรมะ 4 ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ 
>>>นพ.มานิต กล่าวว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทย ทั้งด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เป้าหมายสำคัญของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ คือการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน และการพึ่งตนเองได้ด้านวัคซีนของประเทศ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จะต้องขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถสร้างผลผลิตที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันที่ : 9/08/62
ภาพ : ณัฐ จินดาประชา,ธนศักดิ์ สุริยาทรงศักดิ์