ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจ้างเพื่อดำเนินโครงการวิจัยพัฒนาซอร์ฟแวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 1 (ฉบับปรับปรุง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจ้างเพื่อดำเนินโครงการวิจัยพัฒนาซอร์ฟแวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 1 (ฉบับปรับปรุง)