ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจ้างเพื่อดำเนินโครงการวิจัยพัฒนาซอร์ฟแวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจ้างเพื่อดำเนินโครงการวิจัยพัฒนาซอร์ฟแวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน