สวช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการให้ทุน การส่งเสริม สนับสนุน และการสร้างความร่วมมือเพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต การประกัน และการควบคุมคุณภาพวัคซีน พ.ศ.

>>>เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (11 ก.ย. 62) ที่โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี นพ. นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการให้ทุน การส่งเสริม การสนับสนุน และการสร้างความร่วมมือ เพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิตวัคซีน พ.ศ. …. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานเครือข่ายรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างระเบียบฯ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 77แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่กำหนดว่าก่อนตรากฎหมายทุกฉบับรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
>>>โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน หน่วยงานเครือข่าย จากภาครัฐและเอกชน นักกฎหมาย เข้าร่วมกว่า 70 คน
ร่างระเบียบที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาต่อไป

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ภาพ : ธนศักดิ์ สุริยาทรงศักดิ์
วันที่ : 11/09/62