สรุปสาระสำคัญการประชุมวิชาการภายใต้เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ 2562