ผู้นำอาเซียนประกาศ! ความมั่นคงทางสุขภาพต้องมาจากความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีน!

นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) กล่าวถึงผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี ผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศนำโดย ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอาเซียนได้ให้การรับรองปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีน (ASEAN Leaders’ Declaration on ASEAN Vaccine Security and Self-Reliance) อย่างเป็นทางการ โดยนายกรัฐมนตรีของไทยได้เน้นย้ำให้ประชาคมอาเซียนต้องเข้าถึงวัคซีนที่ดีมีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง ทันเวลาและเป็นธรรม ตามเจตจำนงแห่งประชาคมสุขภาพอาเซียน “A healthy ASEAN community through timely, equitable access to affordable, safe and quality vaccines”
ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวต่อว่า ปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีน มีสาระสำคัญคือการสร้างความร่วมมือและการพัฒนาขีดความสามารถของแต่ละประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับวงจรวัคซีนตั้งแต่ระดับต้นน้ำ ระดับปลายน้ำ จนถึงการนำไปใช้ในกลุ่มประชากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคด้วยความร่วมมือจากประเทศสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ ที่จะร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคภายใต้ปฏิญญาฯ และร่วมกันพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายทางวัคซีนจนประสบผลสำเร็จภายในปี 2025 หรือที่เรียกว่า “Regional Framework on ASEAN Vaccine Security and Self-Reliance 2021-2025”
นพ.นคร ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การที่ผู้นำประเทศให้ความสำคัญกับการควบคุมและป้องกันโรคด้วยวัคซีนด้วยการประกาศเป็นคำมั่นสัญญาร่วมกันทั้ง 10 ประเทศ ถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาคมอาเซียน เพราะจะได้รับการสนับสุน  สถาบันวัคซีนแห่งชาตินั้น จะได้เสนอแนวความคิดการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านสุขภาพในปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีน” มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพความร่วมมือด้านต่างๆ ให้เกิดความต่อเนื่องเป็นรูปธรรมและสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ โดยใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือ ถัดจากนี้คือ การสร้างแผนผลักดันกรอบความร่วมมือความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีน ปี 2021-2025 รวมทั้งการระดมความคิดของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินการร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อให้แผนนั้นเกิดผลในการปฏิบัติ และนำไปสู่ความมั่นคงทางวัคซีนในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด
 
ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ภาพ : ขอบคุณภาพจาก news1005.mcot.net