ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน โครงการจ้างเพื่อประสานงานและเป็นที่ปรึกษาในโครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน