ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้านวัคซีน