สวช. รับโล่เกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์ ITA ระดับ A ประจำปี 2562

 กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 โดยมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับ A รวม 14 หน่วยงาน
>>>เมื่อเวลา 08.00 น. วันนี้ (6 ธ.ค.62) ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาดร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกว่า 300 คน
>>>ดร.สาธิต กล่าวว่า ทุกท่านที่มารวมกันอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ล้วนมีจิตมุ่งมั่นที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินและมีความยินดีที่จะประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต  ประจำปี 2563  “ข้าพเจ้าขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรง จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติ ปฏิบัติตน ในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญ มั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และขอถวายสัจจะวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตน ตามรอยพระยุคคลบาท สืบสานพระราชปนิธาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชนเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป
>>>นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระดับ A รวม 14 หน่วยงาน ทั้งนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ   โดย นพ. นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นผู้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ  ด้วยคะแนนรวม 89.28
 
ข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และ หน่วยงานสื่อสาร สวรส.
วันที่ : 6/12/62