บันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมเอกสารตำรับยาชีววัตถุโดยใช้ระบบ NVIFDA