ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดจ้างผู้บริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ AVSSR