ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจัดจ้างประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563