สวช. จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านวัคซีนของประเทศ
นายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ มีเรื่องสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ เพราะมีระเบียบวาระที่สำคัญในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง “กระผมขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ตอบรับเป็นอนุกรรมการทั้งสองคณะ ท่านได้เสียสละเวลามาทำงานให้กับประเทศชาติ เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น
และจะได้ช่วยกันสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนให้กับประเทศ กรณีมีโรคระบาด ถ้าเราบริหารจัดการเรื่องวัคซีนได้ ก็จะทำให้ความวิตกลดลง ผมขอสนับสนุนภารกิจท่านทุกคน”
ด้าน นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนนั้น จัดตั้งขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการให้ทุน การส่งเสริม การสนับสนุน และการสร้างความร่วมมือ เพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต วัคซีนพ.ศ. 2562 โดยให้มีหน้าที่ในการกำหนดกรอบและแนวทางสนับสนุนงบประมาณ ด้านการวิจัยพัฒนา การผลิตวัคซีน การสนับสนุนบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานและกำหนดแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนางานด้านวัคซีน ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง จัดตั้งขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริม การสนับสนุน และการให้ความร่วมมือ เพื่อการบริหารจัดการ การจัดหา การกระจายวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน พ.ศ. 2562 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการวัคซีนทั้งในระยะสั้นระยะกลางระยะยาว ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินพัฒนาระบบการบริหารจัดการวัคซีนของประเทศให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ และประสานกับกลไกอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการวัคซีนเกิดความคล่องตัวและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

วันที่ 30/01/63
ภาพ: ธนศักดิ์  สุริยาทรงศักดิ์ สำนักอำนวยการ
สถานที่: ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข