ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจัดจ้างทำสื่อชุดข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก (Infographic Fact Sheet) ปี 2563