ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ 2563