ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มายังประเทศไทย