ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุสำหรับนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์

การวิจัยพัฒนา การผลิต และการควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุ เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน จำเป็นต้องอาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเภสัชกรในแต่ละขั้นตอนของวงจรการวิจัยพัฒนาวัคซีนและยาชีววัตถุจนได้ผลิตภัณฑ์ ขณะนี้ประเทศมีเภสัชกรที่ปฏิบัติงานด้านวัคซีนและยาชีววัตถุค่อนข้างจำกัดทั้งจำนวนบุคลากรและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สถาบันวัคซีนแห่งชาติเล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้จัดตั้งเครือข่ายพัฒนาการศึกษาด้านวัคซีนและยาชีววัตถุสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปริญญาตรี เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเตรียมความพร้อมรองรับความก้าวหน้าของนวัตกรรม การวิจัยพัฒนา การผลิต และการควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุ ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัย และเพื่อสร้างแรงจูงใจของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ให้เข้ามาปฏิบัติงานด้านวัคซีนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กระบวนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน การเรียนการสอนโดยไม่เคยเห็นภาพจริง ไม่สามารถสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนได้ คณะกรรมการเครือข่ายฯ และสถาบันตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงร่วมกันวางกรอบแนวคิดในการจัดทำวิดีทัศน์ภาพรวมของลักษณะงานระดับอุตสาหกรรมผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ โดยได้รับความร่วมมือด้านเนื้อหาในการผลิตสื่อจากผู้ผลิตวัคซีนในประเทศทุกแห่ง และสถาบันเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดทำวิดีทัศน์ชุดนี้ จุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนในการศึกษานักศึกษาเภสัชศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน ยาชีววัตถุ ตลอดจนใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ

จัดทำโดย
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด