สรุปบทเรียนการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการโครงการ ครั้งที่ 1