ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์, ชุดโปรแกรม และเครื่องสำรองไฟ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563