สวช. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตาย สำหรับสัตว์ และการวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564

วันนี้ (24/08/63) ที่โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตาย สำหรับสัตว์ และการวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564  วัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนงานวิจัยฯ สำเร็จตามเป้าหมายของกรมปศุสัตว์ และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ การประชุมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนและหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วม โดย ดร.อัญชลี  ศิริพิทยาคุณกิจ ผู้จัดการสำนักบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน กล่าวต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชนิดเชื้อตายสำหรับสัตว์ การเตรียมการเพื่อรองรับการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ โดย น.สพ. จาตุรนต์  พลราช และ RABV Vaccine Development โดย น.สพ.สมเกียรติ  เพชรวาณิชกุล สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการจัดกลุ่มระดมสมอง เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานในปี 2564 ตามแผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาฯ การจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนตามหลัก GMP และการทดสอบคุณภาพวัคซีนตลอดกระบวนการตั้งแต่การวิจัยพัฒนาถึงการผลิตวัคซีน


ที่มา: ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันที่: 24/08/63