ชุดข้อมูลวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จากระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน 2563