ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ครั้งที่ 2