ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจ้างเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 2