ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเพื่อประสานงานโครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2564