สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดทำได้จัดการอบรมพัฒนาองค์กรที่จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2564

     สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดทำได้จัดการอบรมพัฒนาองค์กรที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยจับค่านิยมองค์กร (PERFECT) เป็นหลักในการพัฒนาองค์กร ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ดึงตัว R (Respect) มาใช้ โดยมี นายอุดม วงศ์หอม เป็นวิทยากร โดยมีเนื้อหาละลายพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ใหม่ เสริมสร้างให้บุคลากรมีความเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น มีความเข้าใจในบุคคลในรูปแบบต่างๆ และก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น

     หลังจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานบ้านหนองทรายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รับฟังแนวคิดเรื่อง ธนาคารชุมชน หรือสถาบันการเงินชุมชนเอาไว้ช่วยเหลือจุนเจือกันเอง ช่วยให้ชาวบ้านลดปัญหาหนี้นอกระบบ มีแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำไปประกอบอาชีพหรือนำไปใช้จ่ายยามจำเป็น ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือ สามารถใช้ ความดี ของตัวเองมาค้ำประกันเงินกู้ได้ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มวิสาหกิจทำนา ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยทำนา ใช้โดรนบินฉีดพ่นสารชีวภาพ-กำจัดแมลง และใช้เครื่องพยากรณ์อากาศมาช่วยลดต้นทุนการผลิต หลังจากนั้นเยี่ยมชมแหล่งทำเงินเข้าชุมชน การทำขนมนางเล็ด เป็นสินค้าที่ทำรายได้เข้าชุมชน โดยมีชาวบ้านช่วยกันผลิต

     ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563