ประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ปีงบประมาณ 2564

     ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติมอบหมายให้ ผู้จัดการสำนักอำนวยการ เข้าร่วมงาน ประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขไม่ยอมรับ ไม่ทนต่อการโกง สร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกัน การทุจริตของกระทรวงสาธารณสุขให้เกิดความยั่งยืน และเป็นการประชาสัมพันธ์การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กระทรวงสาธารณสุข สมดังวิสัยทัศน์ตามแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ที่ว่า “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”