การนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10