คกก. วัคซีนชาติ เห็นชอบปรับกรอบการจัดหาวัคซีนโควิด 19 สำหรับประชาชนไทย ในปี 2565 จำนวน 120 ล้านโดส

14 ก.ค. 64 ที่กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม และดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธาน
                นพ.นคร  เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระสำคัญ 2 เรื่อง คือ 1. การปรับกรอบการจัดหาวัคซีนโควิด 19 สำหรับประชาชนไทย ในปี 2565 ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ผลิตวัคซีนอาจมีการส่งมอบวัคซีนไม่ทันตามสถานการณ์ในประเทศ ทำให้จำเป็นต้องจัดหาวัคซีนใน Platform อื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบการจัดหาวัคซีนโควิด 19 สำหรับประชาชนไทย ในปี พ.ศ. 2565 เป็นจำนวน 120 ล้านโดส และมอบให้กรมควบคุมโรคและสถาบันวัคซีนแห่งชาติเร่งดำเนินการจัดหาวัคซีน สำหรับปี พ.ศ. 2564 ให้ได้ตามเป้าหมาย 100 ล้านโดส และ 2. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง และเห็นชอบในหลักการ ที่จะให้มีการออกประกาศฯ นี้  โดยมอบให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติและกรมควบคุมโรค พิจารณาทบทวนผลกระทบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และให้เจรจากับผู้ผลิตวัคซีนให้ได้จำนวนวัคซีนที่เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคในประเทศอย่างเต็มที่ และนำผลการเจรจาและข้อมูลทุกส่วนเสนอกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ในการประชุมครั้งถัดไป
 
ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ขอบคุณภาพจาก: สำนักสารนิเทศ สป.
14/07/64