ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10