คกก. วัคซีนชาติ เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 พร้อมแผนงานโครงการและกรอบวงเงินงบประมาณ

19 ส.ค. 64 ที่กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม และดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธาน
.
นายอนุทินกล่าวว่า ปัจจุบันการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ในประเทศ มีความก้าวหน้าตามลำดับ โดย 1 ชนิดกำลังเข้าสู่การทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 1 คือ  Protein Subunit ของบริษัทใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ชนิด กำลังเข้าสู่การทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 2 คือ ชนิด mRNA ของศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวัคซีนโควิด 19 HXP–GPOVac ขององค์การเภสัชกรรม และอีก 1 ชนิด อยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง คือ วัคซีนโควิเจน ชนิด DNA ของบริษัท Bionet-Asia จำกัด นับเป็นความก้าวหน้าของวงการวิทยาศาสตร์และการสาธารณสุขไทย  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในส่วนของการนำเข้าวัคซีน ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าถึงและสั่งซื้อวัคซีนโควิด 19 เพื่อมาให้บริการฉีดให้แก่ประชาชนหลายชนิด ส่วนของวัคซีนไฟเซอร์ ทางรัฐบาลได้อนุมัติให้กรมควบคุมโรคจัดซื้อเบื้องต้น 20 ล้านโดส และทางบริษัทสามารถจัดหาเพิ่มอีก 10 ล้านโดส รวมเป็น 30 ล้านโดส ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะสามารถส่งมอบได้ในปลายเดือนกันยายน 2564 นี้
.
ด้าน นพ.นคร  เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า ที่ประชุมวันนี้เห็นชอบใน (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 พร้อมแผนงานโครงการและกรอบวงเงินงบประมาณ และจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่ง (ร่าง) นโยบายฯ ฉบับนี้เป็นฉบับที่สำคัญและจะทำให้เกิดความมั่นคงด้านวัคซีนรวมทั้งเป็นกรอบการดำเนินงานในระยะยาว ทั้งยังเป็นแผนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการวิจัย พัฒนา การประกัน การผลิต การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการและการจัดหาวัคซีน รวมทั้งการกระจายวัคซีน กรอบการทำงานมีความคลอบคุมในด้านการทำงานของวัคซีนทั้งระบบ ในส่วนของการดำเนินการได้มีความเห็นของประชาชน พร้อมทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดทำและวิเคราะห์เพื่อเสนอคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
.  
นพ.โอภาส  การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้รายงานถึงความก้าวหน้าการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ขณะนี้ทั่วประเทศมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแล้ว จำนวน 25 ล้านโดส โดยมีแผนให้บริการ 10 ล้านโดสในเดือนกันยายน และจะเร่งฉีดในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อควบคุมการระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ  ต่อไป

ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 19/08/64
ขอบคุณภาพ: สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข