สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ จัดการประชุมวิชาการแบบเฉพาะ “Regulations and QA/QC of COVID-19 Vaccine”

เมื่อวันที่ 2-3 ก.ย. 2564 สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ จัดการประชุมวิชาการแบบเฉพาะ “Regulations and QA/QC of COVID-19 Vaccine” โดยมี
ดร.สุภาพร  ภูมิอมร ประธานกรรมการเครือข่ายฯ เป็นผู้เปิดการประชุม โดยมีหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์กว่า 150 คน
.
 ดร.สุภาพร กล่าวว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายภายในประเทศ เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งเครือข่ายการทำงานอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการเครือข่ายประกอบไปด้วยท่านที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับด้านการผลิตวัคซีน การประกันคุณภาพวัคซีน รวมถึงการควบคุมกำกับวัคซีนของประเทศ มีประสบการณ์ในด้านวัคซีนอย่างยาวนาน โดยคณะกรรมการเครือข่ายให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนา วัคซีนในประเทศ เพื่อให้นำไปสู่การผลิต และการขึ้นทะเบียน และมีการใช้วัคซีนในเชิงพาณิชย์  ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนภายในประเทศ สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะนี้ ทำให้นักวิจัยและผู้ผลิตของไทยพัฒนาวัคซีน ในหลาย Platforms คณะกรรมการเครือข่ายคาดหวังว่า นักวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 สามารถพัฒนาวัคซีนต้นแบบสู่การผลิต เชิงอุตสาหกรรมได้ ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
.
โดยการประชุมฯ ตลอดระยะเวลา 2 วัน มีหัวข้อที่สำคัญ ประกอบด้วย กระบวนการขึ้นทะเบียนวัคซีนและยาชีววัตถุ โดย ภญ.พัชรา คูถิรตระการ  ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านวัคซีน การขึ้นทะเบียนวัคซีน รวมถึงการขึ้นทะเบียนแบบเร่งด่วนของวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดย: ภญ. ศุภาพิชญ์ สุภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แนวทางการพิจารณาเคมีทางยา การผลิตและการควบคุมคุณภาพของวัคซีนโควิด 19 (Chemistry Manufacturing and Control) โดย: ภญ.ผศ.ดร.รจพร วัชโรทยางกูร ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านวัคซีน แนวทางการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนโควิด 19 ในสัตว์ทดลอง (Non-Clinical Study) โดย: ภก. ดร. ชัชช์กุญช์ เตชะกิตติโรจน์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แนวทางการศึกษาความปลอดภัยและการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนโควิด 19 ในมนุษย์ โดย: พญ.อรสิริ ปิติสุทธิธรรม ตัวแทนบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด และบทบาทและหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการกำกับดูแลวัคซีนโควิด 19 โดย: ดร.สุภาพร ภูมิอมร
ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
.
ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลพื้นฐานด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต การทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีน การขึ้นทะเบียนวัคซีน และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต การขึ้นทะเบียนแบบเร่งด่วน
 


สามารถรับชม VDO เพิ่มเติมได้ที่นี่

ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันที่: 3/09/64 เอกสารประกอบการประชุม
Session 1
Session 2
Session 3
Session 4
Session 5
Session 6