สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) เปิดเวทีเสวนาวิชาการออนไลน์ (Webinar) “Responding to COVID-19 with Scientific Innovation Adolescent COVID-19 Vaccination”

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) เปิดเวทีเสวนาวิชาการออนไลน์ (Webinar) “Responding to COVID-19 with Scientific Innovation Adolescent COVID-19 Vaccination”
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) เปิดเวทีเสวนาวิชาการออนไลน์ (Webinar) “Responding to COVID-19 with Scientific Innovation Adolescent COVID-19 Vaccination” เพื่อเตรียมพร้อมองค์ความรู้เรื่องวัคซีนชนิด mRNA แก่บุคลากรการแพทย์ สำหรับการฉีดวัคซีนให้เด็กวัยรุ่นไทย
.
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) เปิดเวทีเสวนาวิชาการออนไลน์ (Webinar) “Responding to COVID-19 with Scientific Innovation Adolescent COVID-19 Vaccination” โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ได้ทราบข้อมูลผลกระทบของเด็กไทยที่ติดเชื้อโควิด ข้อมูลของประสิทธิภาพวัคซีนในเด็กวัยรุ่น ข้อมูลด้านความปลอดภัยและกลุ่มอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื้อหุ้มหัวใจอักเสบ รวมถึงคำแนะนำในการดูแลและเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ โดยวิทยากรเป็นผู้ทีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกุมารเวชศาสตร์ ด้านภูมิคุ้มกันรูมาติซั่ม และด้านโรคหัวใจ ประกอบด้วย นพ.สิระ 
นันทพิศาล หัวหน้าหน่วยโรคภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันและรูมาติซั่ม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศ.พญ.ธันยวีร์  ภูธนกิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.นพ.รังสฤษฎ์  กาญจนะวณิชย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.นพ.สุเทพวาณิชย์กุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
.              
นพ. นคร  เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้า และความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด 19 รวมทั้งในเรื่องของแนวทางการใช้
ต่าง ๆ ในส่วนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ก็มีหน้าที่ในการดูแลนโยบายด้านวัคซีนของประเทศ การวิจัยและพัฒนาวัคซีนในประเทศ รวมทั้งการจัดหาและบริหารจัดการวัคซีนของประเทศ ในบทบาทในช่วงวิกฤติโควิด 19 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ก็มีหน้าที่ในการทำเรื่องดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเรื่องโควิด 19 เป็นเรื่องที่ต้องติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
.
                ด้าน นพ. ทวิราป ตันติวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) กล่าวว่าเพิ่มเติม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการกระจายองค์ความรู้ด้านวัคซีน และได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาของโรคอุบัติใหม่ สมาคมเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมที่เป็นตัวแทนของการวิจัยและพัฒนา ทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ก็หวังว่าในโอกาสนี้เราจะสามารถกระจายนอกเหนือจากเทคโนโลยี ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์จะสามารถนำไปใช้ได้ต่อไปในอนาคต
.
                ทั้งนี้เนื้อหาสำคัญจากการเสวนาฯ จะมีการเผยแพร่สู่ประชาชน ผ่านทางสื่อออนไลน์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และบุคลากรทางการแพทย์ สามารถเข้ารับชมย้อนหลัง ได้ผ่านการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://prema-event.com/attend/vaccine02/ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
 
ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันที่ 8/10/64