ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเพื่อประสานงานและเป็นที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการองค์กรภายใต้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565