นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเผยแพร่นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนผลักดันการพัฒนางานด้านวัคซีน ในระยะ 5 ปี ให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน