ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติและผู้บริหาร ให้นโยบายเจตจำนงการป้องกันการทุจริต

ด้วยใกล้วาระขึ้นปีใหม่ของไทย (วันที่ 5 เมษายน 2565) ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และผู้บริหารสถาบัน ได้จัดให้มีกิจกรรมที่สืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ โดยหลังจบพิธีการ ผู้อำนวยการได้ให้โอวาท หลักการการทำงานร่วมกันในสถาบัน นโยบายเจตจำนงการป้องกันการทุจริต ความซื่อสัตย์ต่อการทำงาน และขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันผ่านช่วงเวลาการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน