อินโฟกราฟิกวัคซีนเข็มกระตุ้น

ข้อมูลพบว่า “การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สามารถป้องกันอาการป่วยที่รุนแรง และป้องกันการเสียชีวิตได้ดีกว่าการไม่ฉีดวัคซีนเลย รวมถึงการไม่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างเห็นได้ชัด”
 
จัดทำโดย: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
 
 
 
 
จัดทำโดย: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ