พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนให้หน่วยงานของไทย ค้นคว้าวิจัยผลิตวัคซีนขึ้นใช้ในประเทศแทนการสั่งซื้อ ตั้งแต่เมื่อเกือบ 60 ปีที่แล้ว ด้วยใส่พระราชหฤทัยในเรื่องสวัสดิภาพของประชาชน หน่วยงานของไทยมีศักยภาพเพียงพอ สามารถผลิตวัคซีนสำหรับบางโรคเป็นผลสำเร็จ เช่น วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ไข้รากสาดน้อย ทำให้สามารถควบคุมป้องกันเมื่อเกิดสถานการณ์ จึงควรที่เราทั้งหลายจะร่วมกันสานต่อพระราชประสงค์ ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาและผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพสำหรับคนและสัตว์ ให้เพียงพอแก่ความต้องการภายในประเทศ และพอจะสามารถช่วยเหลือบางประเทศที่เกิดสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง เป็นการแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รุ่นที่ 2

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2558

จดหมายข่าวสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี 8 ฉบับที่ 2