๏ การป้องกันการทุจริต ๏

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

รายละเอียด

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายละเอียด
 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

รายละเอียด

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายละเอียด
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายละเอียด

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายละเอียด

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายละเอียด
 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

รายละเอียด

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

รายละเอียด

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด
 

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

รายละเอียด

มาตรการป้องกันการรับสินบน

รายละเอียด

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

รายละเอียด
 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

รายละเอียด