ประวัติคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

อัปเดทเมื่อ 02 เมษายน 2561
Updated 02 Apr 2018


นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์

เกิดวันที่ 15 ธันวาคม 2493 อายุ 66 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แพทยสภา

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • ข้าราชการบำนาญ

ประวัติการทำงาน:

 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางตลาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและบริการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
 • รองอธิบดีกรมอนามัย
 • รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 • รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร)
 • อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • อธิบดีกรมควบคุมโรค

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

เกิดวันที่ 19 เมษายน 2501 อายุ 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ ม.เซาท์เวสเทิร์น ฟิลิปปินส์
 • ประกาศนียบัตรอบรมแพทย์ฝึกหัด สาขาแพทยศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาโสต คอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา และ Fellow of The International Collage of Surgeons. (F.I.C.S.)
 • ผู้เชี่ยวชาญสาขา โสต คอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการทำงาน:

 • ผอ. สถาบันพยาธิวิทยา
 • ผอ. โรงพยาบาลราชวิถี
 • รองอธิบดีกรมการแพทย์
 • ผอ. สถาบันร่วมผลิตแพทย์
 • อธิบดีกรมอนามัย
 • อธิบดีกรมสุขภาพจิต
 • อธิบดีกรมควบคุมโรค

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

เกิดวันที่ 2 ตุลาคม 2505 อายุ 55 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุข แพทยสภา
 • Master of Public Health (MPH), Institute of Tropical Medicine, Belgium
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
 • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา แพทยสภา
 • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน แพทยสภา

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • อธิบดีกรมควบคุมโรค

ประวัติการทำงาน:

 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น
 • ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต ๕ (ระดับ ๙) กรมอนามัย
 • ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ (ระดับ ๙) กรมอนามัย
 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง (ระดับ ๙) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด (ระดับ ๙) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (ดูแลเขตสุขภาพที่ ๑๑ ภาคใต้ตอนบน)
 • รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

เกิดวันที่ 1 สิงหาคม 2509 อายุ 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

 • Advance Management Program (AMP174), Harvard Business School
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน:

 • นักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
 • ผู้อำนวยการโครงการระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ประธานกรรมการบริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด
 • ประธานกรรมการบริษัท เลิร์นเทค จำกัด
 • คณะอนุกรรมการเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

เกิดวันที่ 15 มกราคม 2505 อายุ 55 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Disease, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles Californai, USA.
 • Diplomate, American Board of Pediatric, University of Tennessee Medical Center at Knoxville, USA

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน:

 • อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • ศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ดร.สมชัย จิตสุชน

เกิดวันที่ 21 เมษายน 2505 อายุ 55 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) ม.ธรรมศาสตร์
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) ม.ธรรมศาสตร์
 • เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต, The University of British Columbia,Canada

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • ผู้อํานวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ประวัติการทำงาน:

 • นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 • ผู้เชี่ยวชาญวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 • ผู้อํานวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 • คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

ดร.ภก.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ

เกิดวันที่ 18 ธันวาคม 2495 อายุ 64 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

 • เภสัชศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ม.มหิดล
 • สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ม.มหิดล

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • ข้าราชการบำนาญ

ประวัติการทำงาน:

 • หัวหน้ากลุ่มงานยาใหม่ กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบ กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานยา สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ผู้แทนถาวรในเครือข่าย Developing Country Vaccine Regulators (DCVR) Network ขององค์การอนามัยโลก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์สุขภาพและการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ประธานคณะทำงานติดตามผลการประเมินระบบการกำกับดูแลวัคซีนตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO NRA Assessment) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ์

เกิดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2500 อายุ 60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • ข้าราชการบำนาญ

ประวัติการทำงาน:

 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 งานวิจัยผลิตชีววัตถุ กองวิจัยทางแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 งานวิจัยผลิตชีววัตถุ กองวิจัยทางแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 งานวิจัยผลิตชีววัตถุ กองวิจัยทางแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ผู้ชำนาญการด้านชีววัตถุ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6) ฝ่ายชีววัตถุ กองวิจัยทางแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ผู้ชำนาญการพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7ว) ฝ่ายวิจัยการผลิตและการใช้ชีววัตถุ กองชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ผู้ชำนาญการพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7ว) ฝ่ายชีววัตถุมาตรฐาน กองชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ผู้ชำนาญการพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7ว) กลุ่มงานชีวโมเลกุลและการพัฒนาวัคซีน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8ว) กลุ่มงานชีวโมเลกุลและการพัฒนาวัคซีน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ผู้อำนวยการกองชีววัตถุ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8) กองชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9) สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ชีววิทยา) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นพ.ครรชิต ลิมปกาญจนารัตน์

เกิดวันที่ 19 มีนาคม 2497 อายุ 63 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (ระบาดวิทยา) กระทรวงสาธารณสุข
 • EFS Program, US CDC
 • MPH (Epidemiology), Emory University

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • ข้าราชการบำนาญ

ประวัติการทำงาน:

 • แพทย์ รพ.พาน เชียงราย
 • หัวหน้าโครงการศึกษาและฝึกอบรม สาขาระบาดวิทยา กองระบาดวิทยา สธ.
 • หัวหน้าฝ่ายพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยา สาขาระบาดวิทยา กองระบาดวิทยา สธ.
 • ผู้อำนวยการฝ่ายไทย ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) ศูนย์ความร่วมมือ ไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC)
 • Adviser WHO
 • ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำอินโดนีเซีย WHO

นพ.อำนวย กาจีนะ

เกิดวันที่ 14 มีนาคม 2499 อายุ 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.เชียงใหม่
 • เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ แพทยสภา
 • M.Sc. (HSM), University of London
 • เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน แพทยสภา
 • เวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การเดินทางท่องเที่ยว แพทยสภา

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • ข้าราชการบำนาญ

ประวัติการทำงาน:

 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์ โรงพยาบาลกุสุมาลย์จังหวัดสกลนคร
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
 • ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
 • นายแพทย์ใหญ่ (ด้านพัฒนานโยบายและแผน) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกันที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • อธิบดีกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ

เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2507 อายุ 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก แพทยสภา
 • ประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา (Field Epidemiology Training Program: FETP) สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
 • สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (สม.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา แพทยสภา
 • Ph.D. (International Health : Disease Prevention and Control) Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน:

 • พ.ศ. 2533 นายแพทย์ โรงพยาบาลเชียรใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พ.ศ. 2537 นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พ.ศ. 2539 นายแพทย์ กองระบาดวิทยา (ตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2542 นายแพทย์ ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมทั่วไป สำนักงานโครงการศึกษาสถานการณ์การติดเชื้อ Hib กรมควบคุมโรคติดต่อ
 • พ.ศ. 2544 นายแพทย์ 8 วช. ด้านเวชกรรมป้องกัน กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ
 • พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค
 • พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค