คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ


นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์

เกิดวันที่ 15 ธันวาคม 2493 อายุ 66 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • ข้าราชการบำนาญ

ประวัติการทำงาน:

 • พ.ศ. 2527 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางตลาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 • พ.ศ. 2528 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและบริการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 • พ.ศ. 2531 ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • พ.ศ. 2533 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2535 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2536 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. 2540 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
 • พ.ศ. 2542 รองอธิบดีกรมอนามัย
 • พ.ศ. 2544 รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
 • พ.ศ. 2547 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2548 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร)
 • พ.ศ. 2550 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • พ.ศ. 2552 อธิบดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย์โสภณ เมฆธน

เกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2500 อายุ 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์
 • สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการทำงาน:

 • ผชชว. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
 • รองอธิบดีกรมอนามัย
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 18
 • รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • อธิบดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข

เกิดวันที่ 19 เมษายน 2501 อายุ 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาแพทย ศาสตร์ ม.เซาท์เวสเทิร์น ฟิลิปปินส์
 • ประกาศนียบัตรอบรมแพทย์ฝึกหัด สาขาแพทยศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา แพทยสภา และ Fellow of The International College of Surgeons. (F.I.C.S.)
 • ผู้เชี่ยวชาญสาขา โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • อธิบดีกรมควบคุมโรค

ประวัติการทำงาน:

 • ผอ.สถาบันพยาธิวิทยา
 • ผอ.โรงพยาบาลราชวิถี
 • รองอธิบดีกรมการแพทย์
 • ผอ.สถาบันร่วมผลิตแพทย์
 • อธิบดีกรมอนามัย
 • อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

เกิดวันที่

คุณวุฒิการศึกษา:

 • Advance Management Program (AMP174), Harvard Business School
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน:

 • นักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
 • ผู้อำนวยการโครงการระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ประธานกรรมการบริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด
 • ประธานกรรมการบริษัท เลิร์นเทค จำกัด
 • คณะอนุกรรมการเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์

เกิดวันที่ 7 เมษายน 2498 อายุ 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Certificate in Field Epidemiology, Field Epidemiology Training Program (FETP) กระทรวงสาธารณสุข
 • สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค

ประวัติการทำงาน:

 • พ.ศ. 2522 นายแพทย์ โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • พ.ศ. 2528 หัวหน้าฝ่ายโรคไวรัสและริกเก็ตเซีย กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ
 • พ.ศ. 2533 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานทางวิชาการโรคติดต่อ กรมควบคุมโรคติดต่อ
 • พ.ศ. 2534 ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ
 • พ.ศ. 2539 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน กรมควบคุมโรค

ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

เกิดวันที่ 1 มิถุนายน 2501 อายุ 56 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์, เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Postdoctoral training in molecular genetics Department of Medical Microbiology and Infectious Diseases, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน:

 • พ.ศ. 2525 นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา
 • พ.ศ. 2526 นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา
 • 15 ธ.ค. 2528 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
 • พ.ศ. 2528 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 23 ก.ย. 2536 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • 21 พ.ค. 2544 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
 • พ.ศ. 2542 รักษาการตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2550 รักษาการรองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

เกิดวันที่ 26 ธันวาคม 2509 อายุ 50 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาเอก ทุนมูลนิธิอานันทมหิดลกรณีพิเศษ (มูลนิธิคอนราด-อเดเนาว์ทูลเกล้าฯถวาย) มหาวิทยาลัย Heidelberg ประเทศเยอรมนี
 • Postdoctoral research fellow, Harvard School of Public Health ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน:

 • พ.ศ. 2531 ถึง ปัจจุบัน อาจารย์ในสาขาไวรัสวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2552 ถึง ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

เกิดวันที่ 15 มกราคม 2505 อายุ 54 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • Diplomate, American Board of Pediatrics, University of Tennessee Medical Center at Knoxville ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Disease, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, California ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • อาจารย์ สาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน:

 • พ.ศ. 2528 แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • พ.ศ. 2531 แพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • พ.ศ. 2534 Pediatic Infectious Disease Fellowship training at Cedars Sinai Medical Center, Los Angeles, California, USA.
 • พ.ศ. 2537 Pediatric Residency training at University of Tennessee at Knoxville Medical Center, USA
 • พ.ศ. 2538 ถึง ปัจจุบัน อาจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ดร.ภญ.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ

เกิดวันที่ 18 ธันวาคม 2495 อายุ 64 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

 • เภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 • สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • ข้าราชการบำนาญ

ประวัติการทำงาน:

 • หัวหน้ากลุ่มงานยาใหม่ กองควบคุมยา
 • หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบ กองควบคุมยา
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานยา
 • ประธานคณะทำงานติดตามผลการประเมินระบบการกำกับดูแลวัคซีน (NRA Assessment)
 • ผู้แทนถาวรในเครือข่าย Developing Country Vaccine Regulator (DCVRN) ของWHO

ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ

เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2507 อายุ 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก แพทยสภา
 • ประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา (Field Epidemiology Training Program: FETP) สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
 • สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (สม.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา แพทยสภา
 • Ph.D. (International Health : Disease Prevention and Control) Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน:

 • พ.ศ. 2533 นายแพทย์ โรงพยาบาลเชียรใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พ.ศ. 2537 นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พ.ศ. 2539 นายแพทย์ กองระบาดวิทยา (ตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2542 นายแพทย์ ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมทั่วไป สำนักงานโครงการศึกษาสถานการณ์การติดเชื้อ Hib กรมควบคุมโรคติดต่อ
 • พ.ศ. 2544 นายแพทย์ 8 วช. ด้านเวชกรรมป้องกัน กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ
 • พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค
 • พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค