ประวัติผู้บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

อัปเดทเมื่อ 23 พฤษภาคม 2561
Updated 23 May 2018


ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2507 อายุ 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก แพทยสภา
 • ประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา (Field Epidemiology Training Program: FETP) สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
 • สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (สม.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา แพทยสภา
 • Ph.D. (International Health : Disease Prevention and Control) Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA

ประวัติการทำงาน:

 • พ.ศ. 2533 นายแพทย์ โรงพยาบาลเชียรใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พ.ศ. 2537 นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พ.ศ. 2539 นายแพทย์ กองระบาดวิทยา (ตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2542 นายแพทย์ ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมทั่วไป สำนักงานโครงการศึกษาสถานการณ์การติดเชื้อ Hib กรมควบคุมโรคติดต่อ
 • พ.ศ. 2544 นายแพทย์ 8 วช. ด้านเวชกรรมป้องกัน กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ
 • พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค
 • พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค

ภญ.ศิริรัตน์ เตชะธวัช

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน

เกิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2502 อายุ 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

 • เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน:

 • เภสัชกรเชี่ยวชาญ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
 • หัวหน้ากลุ่มเภสัชกร คลังวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

นางสมฤดี จันทร์ฉวี

ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์

เกิดวันที่ 22 ตุลาคม 2517 อายุ 43 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

 • สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน:

 • นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค
 • นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค