ประวัติผู้บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

อัปเดทเมื่อ 1 มิถุนายน 2563
Updated 1 Jun 2020


can not download this image

 

นพ.นคร เปรมศรี

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

เกิดวันที่ 12 พฤษภาคม 2513

เบอร์โทรศัพท์: 025809729-31 ต่อ 101 (คุณสุดธิดา เลขาผอ.สถาบัน)

วุฒิการศึกษา:

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

 

ประวัติการทำงาน:

 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 • อบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา) สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
 • หัวหน้าแผนกเวชศาสตร์สังคม ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จังหวัดสระแก้ว
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

can not download this image

 

พญ.อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง

รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

เกิดวันที่ 8 กันยายน 2517

เบอร์โทรศัพท์: 025809729-31 ต่อ 200

วุฒิการศึกษา:

 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขากุมารเวชกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาสุขภาพ (ระบาดวิทยาคลินิก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติการทำงาน:

 • หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาวัคซีน สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค
 • ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
 • หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
 • อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

can not download this image

 

ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ

รักษาการณ์ผู้จัดการสำนักบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน

เกิดวันที่ 26 พฤษภาคม 2505

เบอร์โทรศัพท์: 025809729-31 ต่อ 201

วุฒิการศึกษา:

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประวัติการทำงาน:

 • นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ข้าราชการ) สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
 • นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ข้าราชการ) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค
 • นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ข้าราชการยืมตัว) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • นักวิชาการวัคซีนระดับเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

can not download this image

 

นางสมฤดี จันทร์ฉวี

ผู้จัดการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

รักษาการณ์ผู้จัดการสำนักอำนวยการ

เกิดวันที่ 22 ตุลาคม 2517

เบอร์โทรศัพท์: 025809729-31 ต่อ 500

วุฒิการศึกษา:

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประวัติการทำงาน:

 • นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค
 • นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค

can not download this image

 

ผศ.ดร.ภก.วิสิฐ ตั้งเคียงศิริสิน

ผู้จัดการสำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ

เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2514

เบอร์โทรศัพท์: 025809729-31 ต่อ 300

วุฒิการศึกษา:

 • เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • Ph. D in Pharmaceutical Sciences (Molecular Biology of Cancer) University of Maryland, Baltimore
 • Post Doctoral Training at Experimental and Therapeutic Immunology Branch, National Cancer Institute, National Institution of Health Bethesda, MD USA (Antibody Phage Display Technology; Screening and Production of Human-Rabbit Crimeric IgG Against Nogo Receptors Using Phage Display Technology)

 

ประวัติการทำงาน:

 • อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผู้จัดการสำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ