ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563

หมวดหมู่ ระเบียบ / ข้อบังคับ /ประกาศ ประกาศ บังคับใช้ สถานะ
1. พระราชบัญญัติ / พระราชกฤษฎีกา
1.1 พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 21 พ.ย. 2561 22 พ.ย. 2561 บังคับใช้
Royal Command’s Emblem National Vaccine Security Act B.E. 2561 (2018) 21 พ.ย. 2561 22 พ.ย. 2561 บังคับใช้
1.2 ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุน การส่งเสริม การสนับสนุน และการสร้างความร่วมมือเพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต วัคซีน พ.ศ. 2562 13 พ.ย. 2562 14 พ.ย. 2562 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยการส่งเสริม การสนับสนุน และการให้ความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการ การจัดหา การกระจายวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน พ.ศ. 2562 14 ก.พ. 2563 15 ก.พ. 2563 บังคับใช้
2. งานบริหารทั่วไป
2.1 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ระเบียบฯ ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 18 ก.ค. 2562 19 ก.ค. 2562 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2559 28 ต.ค. 2559 28 ต.ค. 2559 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกและประเมินผลข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตามมาตรา 42 7 ก.ย. 2555 7 ก.ย. 2555 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ และการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน พ.ศ. 2562 31 ต.ค. 2562 1 พ.ย. 2562 บังคับใช้
2.2 คำสั่ง
มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายพัสดุภายในของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 11 มี.ค. 2557 7 มี.ค. 2557 บังคับใช้
2.3 แนวทางปฏิบัติ
3. งานบริหารงานบุคคล
3.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้มาซึ่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 4 ก.ค. 2562 5 ก.ค. 2562 บังคับใช้
3.2 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ระเบียบฯ ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการ ของผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 25 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2562 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 20 ธ.ค. 2562 21 ธ.ค. 2562 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่และอำนาจของส่วนงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 23 เม.ย. 2562 24 เม.ย. 2562 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2556 26 ก.ย. 2556 27 ก.ย. 2556 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2556 28 ต.ค. 2556 29 ต.ค. 2556 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 4 ม.ค. 2560 5 ม.ค. 2560 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 16 ก.พ. 2558 17 ก.พ. 2558 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหา การแต่งตั้ง การประเมินผล และการถอดถอนผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 31 ต.ค. 62 1 พ.ย. 62 บังคับใช้
3.3 ระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ และการปรับค่าจ้างของลูกจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 17 ม.ค. 2563 18 ม.ค. 2563 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2558 24 ก.พ. 2558 25 ก.พ. 2558 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 23 ม.ค. 2556 24 ม.ค. 2556 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยวัน เวลาปฏิบัติงาน วันหยุด การปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ และการลาของผู้ปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 9 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2563 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถส่วนกลางของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 5 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2560 บังคับใช้
3.4 ประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การนับเวลาการทำงาน ในการคำนวณสิทธิประโยชน์ตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 28 ม.ค. 2557 28 ม.ค. 2557 บังคับใช้
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง 15 ต.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 บังคับใช้
ประกาศฯ เรื่อง เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2562 9 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2562 บังคับใช้
ประกาศฯ เรื่อง โครงสร้างเงินเดือนเจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 14 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563 บังคับใช้
3.5 ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 9 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2563 บังคับใช้
ประกาศฯ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปหน้าที่และอำนาจที่สำคัญ และวิธีการดำเนินการและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 6 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2563 บังคับใช้
3.6 แนวทางปฏิบัติ
เวลาปฏิบัติงานและวิธีลงเวลาเข้า - ออกงาน ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1 พ.ย. 2556 1 พ.ย. 2556 บังคับใช้
ขั้นตอนการขออนุมัติ "เข้ารับการฝึกอบรม" ของเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 18 ธ.ค. 2556 18 ธ.ค. 2556 บังคับใช้
4. การเงิน บัญชี งบประมาณ
4.1 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การพัสดุ ทรัพย์สิน การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 18 ก.ค. 2562 19 ก.ค. 2562 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน และค่าบริการ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 25 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2562 บังคับใช้
4.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 21 ก.พ. 2562 22 ก.พ. 2562 บังคับใช้
ประกาศฯ เรื่อง เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 21 พ.ค. 2562 22 พ.ค. 2562 บังคับใช้
4.3 ประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
4.4 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
4.5 ระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารและการจัดการของสถาบัน พ.ศ. 2562 22 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562 บังคับใช้
4.6 ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ประกาศฯ เรื่อง ระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง เงินวิชาชีพ เงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินค่าตอบแทนอื่น 19 ก.พ. 2556 20 ก.พ. 2556 บังคับใช้
4.7 แนวทางปฏิบัติ
5. การพัสดุ
5.1 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
5.2 ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
6. การตรวจสอบภายใน
6.1 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ระเบียบฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 18 ก.ค. 2562 19 ก.ค. 2562 บังคับใช้
6.2 กฎบัตร
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 23 ส.ค. 2562 24 ส.ค. 2562 บังคับใช้
กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 1 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2562 บังคับใช้
7. การให้ทุน
7.1 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุน พ.ศ. 2558 14 พ.ค. 2558 15 พ.ค. 2558 ถูกแก้ไขโดยระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 3 พ.ค. 2559 4 พ.ค. 2559 บังคับใช้
7.2 ระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุน 10 พ.ค. 2559 11 พ.ค. 2559 บังคับใช้
รวมระเบียบ กฏหมาย หน้าเดิม