ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 13 พฤษภาคม 2562

หมวดหมู่ ระเบียบ / ข้อบังคับ /ประกาศ ประกาศ บังคับใช้ สถานะ
1. พระราชบัญญัติ / พระราชกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 21 พ.ย. 2561 22 พ.ย. 2561 บังคับใช้
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 24 ก.พ. 2542 25 ก.พ. 2542 ถูกแก้ไขบางส่วนโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 8 ก.พ. 2559 9 ก.พ. 2559 บังคับใช้
2. งานบริหารทั่วไป
2.1 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ระเบียบฯ ว่าด้วยการประชุมและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2556 17 ก.ค. 2556 ก.ค. 2556 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2559 28 ต.ค. 2559 28 ต.ค. 2559 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกและประเมินผลข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตามมาตรา 42 7 ก.ย. 2555 7 ก.ย. 2555 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ การปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ พ.ศ. 2556 17 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2556 บังคับใช้
2.2 คำสั่ง
มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายพัสดุภายในของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 11 มี.ค. 2557 7 มี.ค. 2557 บังคับใช้
2.3 แนวทางปฏิบัติ
3. งานบริหารงานบุคคล
3.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 1 ก.ย. 2560 2 ก.ย. 2560 บังคับใช้
3.2 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2555 17 ธ.ค. 2555 18 ธ.ค. 2555 ถูกแก้ไขบางส่วนโดยระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 26 พ.ย. 2556 27 พ.ย. 2556 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่และอำนาจของส่วนงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 23 เม.ย. 2562 24 เม.ย. 2562 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 30 เม.ย. 2556 1 พ.ค. 2556 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2556 28 ต.ค. 2556 29 ต.ค. 2556 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2556 26 ก.ย. 2556 27 ก.ย. 2556 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2556 28 ต.ค. 2556 29 ต.ค. 2556 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 4 ม.ค. 2560 5 ม.ค. 2560 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 16 ก.พ. 2558 17 ก.พ. 2558 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การแต่งตั้ง การพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 19 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 บังคับใช้
3.3 ระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2558 24 ก.พ. 2558 25 ก.พ. 2558 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 23 ม.ค. 2556 24 ม.ค. 2556 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วย วัน เวลาปฏิบัติงาน วันหยุด และการลาหยุดงานของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2556 28 พ.ค. 2556 29 พ.ค. 2556 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถส่วนกลางของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 5 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2560 บังคับใช้
3.4 ประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การนับเวลาการทำงาน ในการคำนวณสิทธิประโยชน์ตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 28 ม.ค. 2557 28 ม.ค. 2557 บังคับใช้
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง 15 ต.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 บังคับใช้
เรื่อง เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2562 9 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2562 บังคับใช้
3.5 แนวทางปฏิบัติ
เวลาปฏิบัติงานและวิธีลงเวลาเข้า - ออกงาน ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1 พ.ย. 2556 1 พ.ย. 2556 บังคับใช้
ขั้นตอนการขออนุมัติ "เข้ารับการฝึกอบรม" ของเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 18 ธ.ค. 2556 18 ธ.ค. 2556 บังคับใช้
4. การเงิน บัญชี งบประมาณ
4.1 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2557 3 ธ.ค. 2557 4 ธ.ค. 2557 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดเก็บและอัตราค่าบริการ 3 ก.พ. 2559 4 ก.พ. 2559 บังคับใช้
4.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 21 ก.พ. 2562 22 ก.พ. 2562 บังคับใช้
เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 5 ส.ค. 2556 26 มิ.ย. 2556 บังคับใช้
4.3 ประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
4.4 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
4.5 ระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น ของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2561 26 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยใบเสร็จรับเงิน และ หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมใบเสร็จรับเงิน พ.ศ. 2559 28 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2559 บังคับใช้
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินทางธนาคาร พ.ศ. 2559 28 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2559 บังคับใช้
4.6 ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
เรื่อง ระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง เงินวิชาชีพ เงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินค่าตอบแทนอื่น 19 ก.พ. 2556 20 ก.พ. 2556 บังคับใช้
เรื่อง หลักเกณฑ์การบัญชี พ.ศ. 2559 28 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2559 บังคับใช้
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2559 28 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2559 บังคับใช้
เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน พ.ศ. 2559 28 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2559 บังคับใช้
เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงินสดย่อย พ.ศ. 2559 28 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2559 บังคับใช้
4.7 แนวทางปฏิบัติ
วิธีปฏิบัติในการยืมเงินและชำระเงินยืม (เงินงบประมาณ) 21 ต.ค. 2556 21 ต.ค. 2556 ถูกแก้ไขบางส่วนโดยคู่มือการยืมและการคืนเงินทดลอง
คู่มือการยืมและการคืนเงินทดลอง 7 เม.ย. 2558 7 เม.ย. 2558 บังคับใช้
ในการเบิกเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1 มี.ค. 2557 1 มี.ค. 2557 มีแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม
ในการเบิกเงินงบประมาณ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) - ปรับปรุง 6 พ.ค. 2557 6 พ.ค. 2557 บังคับใช้
5. การพัสดุ
5.1 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555 17 ธ.ค. 2555 18 ธ.ค. 2555 บังคับใช้
5.2 ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 19 ก.พ. 2556 19 ก.พ. 2556 ถูกแก้ไขบางส่วนโดยประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (ฉบับที่ 2)
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (ฉบับที่ 2) 21 ต.ค. 2559 21 ต.ค. 2559 บังคับใช้
เรื่อง การยืม การดูแล และการเก็บรักษาพัสดุของสถาบัน พ.ศ. 2558 8 เม.ย. 2558 9 เม.ย. 2558 บังคับใช้
คู่มือการจัดทำข้อกำหนด และขอบเขตการดำเนินงาน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1 มี.ค. 2558 1 มี.ค. 2558 บังคับใช้
6. การตรวจสอบภายใน
ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 10 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 บังคับใช้
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 18 ธ.ค. 2556 18 ธ.ค. 2556 บังคับใช้
กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 28 มี.ค. 2558 28 มี.ค. 2558 บังคับใช้
กฎบัตรตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 25 พ.ย. 2558 25 พ.ย. 2558 บังคับใช้
7. การให้ทุน
7.1 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุน พ.ศ. 2558 14 พ.ค. 2558 15 พ.ค. 2558 ถูกแก้ไขโดยระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 3 พ.ค. 2559 4 พ.ค. 2559 บังคับใช้
7.2 ระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุน 10 พ.ค. 2559 11 พ.ค. 2559 บังคับใช้
รวมระเบียบ กฏหมาย หน้าเดิม